ENG  |  
學術人員
肖清和 教授
Prof. Qinghe XIAO
駐內地研究員

漢語基督教文化研究所 駐內地研究員
上海大學歷史系教授

博士 北京大學,香港中文大學(聯合培養)
博士 北京大學哲學系